20211216 — Testing Google RSAs — What Does That Do to Microsoft — Nikki